با تصویب نمایندگان،حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل (۶۰%)، سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل (۹۰%)، حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید

هفده + دوازده =